I samarbete med Europeiska unionen

Detta projekt samfinansieras av Europeiska unionen som en del av Europaparlamentets bidragsprogram för kommunikation.

Ansvarsfriskrivning

Europaparlamentet har inte deltagit i utarbetandet och är under inga omständigheter ansvarigt för eller bundet av den information eller de åsikter som uttrycks i samband med denna åtgärd. I enlighet med gällande lagstiftning är författarna, de intervjuade personerna, utgivarna eller programföretagen ensamma ansvariga. Europaparlamentet kan inte heller hållas ansvarigt för direkta eller indirekta skador som kan uppstå till följd av genomförandet av åtgärden.

Avtalsnummer COMM/SUBV/2020/E/0146