Συνεργάζεται με την Ευρωπαϊκή Ένωση

Το έργο αυτό συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, στο πλαίσιο του προγράμματος Grant του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τις επικοινωνίες.

Αποποίηση ευθυνών

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν συμμετείχε στην προετοιμασία του και σε καμία περίπτωση δεν είναι υπεύθυνο ή δεσμευμένο από τις πληροφορίες ή τις απόψεις που εκφράζονται στο πλαίσιο αυτής της δράσης. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, οι συγγραφείς, οι συνεντευξιαζόμενοι, οι εκδότες ή οι παραγωγοί εκπομπών είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν μπορεί επίσης να θεωρηθεί υπεύθυνο για άμεση ή έμμεση ζημία που μπορεί να προκύψει από την εφαρμογή της δράσης.

Αριθμός σύμβασης COMM/SUBV/2020/E/0146