Глава 3

Извършване на стратегически анализ на вашата кампания

3 мин. четене
1 дейност

Определили сте проблема, по който бихте искали да проведете кампания и какво искате да постигнете. След като сте направили това, е време да извършите SWOT анализ. 

SWOT анализът е техника, която можете да използвате, за да оцените кампанията си, като разгледате вашите:

Силни страни

Слаби страни 

Възможности

Заплахи 

Оценка на силните ви страни

Силните страни, които можете да оцените, включват: какъв опит и умения носят хората от вашата група в кампанията? Ако работите в коалиция с други групи, какви умения и специалности внасят тези организации във вашата кампания? С какви правомощия вече разполагате? Какви знания? Какво вече сте постигнали, което може да бъде надградено сега?

Оценка на слабите ви страни 

Също толкова важно като разбирането на силните ви страни е разбирането на слабите ви страни. Има ли слаби страни в културата на вашата група? Трябва ли да разрешите някакви конфликти? Какво не знаете и трябва да разберете? Какво липсва във вашия екип? Или в стратегията ви? Дали целта ви е твърде голяма - или твърде тясна?

Оценка на възможностите ви 

След като сте анализирали вътрешните процеси, можете да преминете към проучване на външния контекст. За да направите това, помислете за възможностите, с които разполагате. Помислете за социалните движения, които са активни по вашия въпрос. Какви възможности имате за сътрудничество или за отваряне на политическото пространство, за намиране на други хора, които са съгласни с вашето послание?

Оценка на заплахите

Кои са вашите опоненти? Какъв е политическият климат по отношение на вашия проблем - враждебен ли е? Къде са напреженията и конфликтите? 

За да ви помогнем да започнете, можете да нарисувате диаграмата по-долу на лист хартия или на флипчарт (или в google doc, ако срещата е онлайн) и да отговорите на следните въпроси:

 1. Кои са силните и слабите страни на вашата група?
 2. Какви са възможностите и заплахите за вашата работа в областта на социалната промяна?
 3. Какво би било необходимо, за да развиете силните страни и възможностите, които имате като група или коалиция във вътрешен и външен план? 
 4. Как можете да неутрализирате или смекчите слабостите и заплахите, които сте идентифицирали в този анализ?


Вътрешен
Силни страни Слаби страни
 • Изграждане на
 • Подобряване на
 • Бъдете наясно с
 • Разрешаване на проблема
 • Намаляване на
Външен
Възможности Заплахи
 • Надграждане на
 • Разширете
 • Избягвайте
 • Възпрепятстване на
Открийте повече

Ето няколко полезни връзки